L’autonomia

L’autonomia en educació infantil està íntimament lligada amb la responsabilitat de realitzar certes accions, de cuidar objectes i de mantenir una sèrie d’hàbits. El nen/a parteix d’una situació inicial de total dependència respecte a l’adult; tot i així, de manera progressiva anirà adquirint autonomia en diversos aspectes. Aquest desenvolupament cap a l’autonomia i la individualització és un procés que determina la maduració del nen/a durant la seva vida. Aconseguir aquesta autonomia està relacionat amb diferents aspectes del seu desenvolupament:

– Conèixer progressivament els estats afectius i expressar adequadament les emocions i sentiments.

– Una correcta adquisició d’hàbits de salut, atenció corporal, higiene i alimentació.

– El domini progressiu del cos i la mobilitat de les seves parts, lo que possibilita la relació amb l’entorn i que pugui jugar.

– Ser  conscient de les pròpies limitacions i possibilitats.

– Tenir iniciativa i posar-les en pràctica per poder enfrontar-se amb problemes senzills del dia a dia.

– Interaccionar amb els iguals i reconèixer la diversitat que existeix entre els seus companys.

Tanmateix, aquí un deixem un petit esment de l’evolució del infant del 0 als 3 anys de vida que us pot ajudar a conèixer més l’evolució dels vostres fills i filles: